• Privacy-statement

  Privacy-statement
  1. Algemeen
  Deze website is van de Omroepvereniging Vara of Omroepvereniging BNN, Wim T. Schippersplein 3, 1217 WD Hilversum. (hierna te noemen BNN-VARA ). Dit Privacy- en Cookie statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van BNN-VARA. BNN-VARA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
   
  BNN-VARA acht de privacy van haar abonnees, klanten, leden en van de bezoekers van de Vara en BNN-websites van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BNN-VARA houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
   
  De verwerkingen van de persoonsgegevens zijn door in overeenstemming met de wet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag, onder de volgende meldingsnummers: 1050756, 1292721 en 1050744. Op de website van het CBP www.cbpweb.nlvindt u meer informatie over het CBP en over privacy.
   
  2. Contact
  Met dit privacy statement wil BNN-VARA duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaat met uw gegevens. Met vragen over dit document kunt natuurlijk altijd contact opnemen met de VARA, t.a.v. Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres ledenservice(at)vara.nl, telefoonnummer 0900-0123. Of met BNN, vereniging(at)bnn.nl of 0900-0805.
   
  3. Soort gegevens
  In het kader van haar dienstverlening verwerkt BNN-VARA persoonsgegevens van leden, abonnees, bezoekers van programma’s en bezoekers van onze (mobiele) websites/ -shops, apps, online promoties, evenementen en acties. 
   
  BNN-VARA verwerkt naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht  (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en gegevens aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren.
   
  Ook verwerkt BNN-VARA gegevens waaruit uw interesses kunnen worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).
   
  BNN-VARA kan indien u daar toestemming voor geeft een koppeling maken met uw Facebook profiel om u gerichte content aan te bieden, aanbevelingen te doen voor programma’s. U kunt deze toestemming intrekken via de instellingen in uw Facebook account.

  Voor analyse-doeleinden maken we gebruik van Google Analytics-cookies, waarbij we deze zo hebben geconfigureerd dat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies, daarnaast hebben we ook een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en 'gegevens delen' binnen Google Analytics uitgezet.
   
  4. Doeleinden van de verwerking en opslag
  BNN-VARA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   
   
  - Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het aangaan van een lidmaatschap, een aankoop in de webshop of een bezoek aan één van onze programma’s.
  - Indien het gaat om een betaalde dienst/product, gebruiken wij uw gegevens om te factureren. Financiële gegevens gebruiken wij uitsluitend om te factureren;
  - om te informeren over de (omroep)activiteiten van BNN-VARA en om u gerichte aanbiedingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten aanbiedingen en acties van BNN-VARA;
  - om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  - om onze websites en apps te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  - om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
  - om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
   
  BNN-VARA bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
   
  5. Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  BNN-VARA verstrekt naam-, adres-, en woonplaats gegevens aan CDDN (Communicatie Data Diensten Nederland) voor het valideren van gegevens, bijvoorbeeld van telefoonnummers. De gegevens worden niet gebruikt ten behoeve van andere adverteerders of media.
   
  Verder kan BNN-VARA in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht uw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in het kader van het opsporen of voorkomen van fraude.
   
  Daarnaast verstrekt BNN-VARA persoonsgegevens aan bewerkers die in opdracht van BNN-VARA aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
   
  Anders dan in de bovenstaande situaties verstrekt BNN-VARA géén persoonsgegevens aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor heeft verleend.
   
  6. Recht op inzage, correctie en verwijdering
  BNN-VARA houdt uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn, of als u gewoon wilt weten welke persoonsgegevens BNN-VARA van u verwerkt, kunt u ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun u een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen of te verwijderen. U krijgt binnen 4 weken een reactie op dergelijke verzoeken.
   
  Een verzoek om een overzicht, of een verzoek tot wijziging of verwijdering van de gegevens, kunt u richten aan het mailadres ledenservice(at)vara.nl, of vereniging(at)bnn.nl dan wel aan BNN-VARA, t.a.v. Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum onder vermelding van “inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens”.
   
  U wordt verzocht in uw bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. BNN-VARA kan u ook verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
   
  Als BNN-VARA niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, is het mogelijk dat BNN-VARA u vraagt om het verzoek nader te specificeren. Na uitvoering van uw verzoek ontvangt u altijd een bevestiging.
   
  7. Recht van verzet
  BNN-VARA gebruikt uw persoonsgegevens om u gericht te informeren over de producten en diensten van BNN-VARA. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen aan het mailadres ledenservice(at)vara.nl of vereniging(at)bnn.nl o.v.v. ‘verzet’ of door een briefje te schrijven aan BNN-VARA, t.a.v. Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum o.v.v. ‘recht van verzet’.
   
  Daarnaast kun u uiteraard te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende de producten en diensten van BNN-VARA intrekken, eveneens op bovengenoemde wijze, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mails.
   
  BNN-VARA zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.
   
  8. Beveiliging
  BNN-VARA houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen.
   
  9. Cookies
  Via de websites van BNN-VARA wordt gebruik gemaakt van cookies.  Zie hiervoor het Cookie en Privacy-beleid van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).
   
  10. Wijziging van het Privacy en Cookie Statement
  BNN-VARA behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement aan te passen. Daarom is het verstandig om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop BNN-VARA uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy en Cookie Statement ingrijpend wordt gewijzigd zal BNN-VARA dit melden op haar website of u een service-mail toesturen.
  Dit Privacy en Cookie Statement is laatst gewijzigd in november 2015.

  11.  VARA lidmaatschap
  'Vara lidmaatschap': Het lidmaatschap van de vereniging VARA. Door het aangaan van een vriendschap ("Vriend van") met een van onze programma's wordt u tevens lid van onze omroepvereniging. 
  De contributie voor het lidmaatschap of de vriendschap bedraagt minimaal Euro 5,72 per jaar. Zoals bij de meeste wijzen van lid worden is overeengekomen, geeft u bij het lid worden via de website c.q. via een daartoe aangeweze e-mailadres c.q. communicatiemiddel een machtiging om het verschuldigde lidmaatschapsgeld automatisch af te schrijven van uw bankrekeningnummer, tenzij expliciet anders bepaald. Het lidmaatschap c.q. de vriendschap loopte per jaar en loopt tot wederopzegging (en duurt in alle gevallen minimaal één jaar). Opzegging dient schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden, welke e-mail, brief of fax ten minste één maand voor afloop van het jaar dient te zijn ontvangen.  
   
  Disclaimer
  Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites.
  Op onze sites worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt de berichten die naar gastenboeken en fora worden gestuurd niet vooraf - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Het kan evenwel voorkomen dat u dergelijke berichten korte tijd aantreft. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.
  Het is mogelijk dat de informatie die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. De VARA is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van (forum)pagina's. De meningen en boodschappen op de forumpagina's geven niet de mening of het beleid van de VARA weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.
  De VARA behoudt zich het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Tevens kan de VARA besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op VARA internet sites  te publiceren in andere media van VARA en/of de NPO, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, websites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door bijdragen te leveren op fora en andere interactieve mogelijkheden en dergelijke op VARA websites, stemmen bezoekers in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen voor gebruik binnen de VARA dan wel NPO omgeving.
   
  Copyright
  Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Omroepvereniging VARA. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omroepvereniging VARA niet toegestaan. (© Omroepvereniging VARA, 2008).
   
  Gebruiksvoorwaarden
  Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.