• Algemene voorwaarden

  Voor de Privacy & Cookie Statement en de Responsible Disclosure, klik hier. 

  1.     Algemeen

  Deze website is van de Omroepvereniging VARA of Omroepvereniging BNN, Wim T. Schippersplein 3, 1217 WD Hilversum. (hierna te noemen BNN-VARA ). Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van BNN-VARA. BNN-VARA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

  BNN-VARA acht de privacy van haar abonnees, klanten, leden en van de bezoekers van de VARA- en BNN-websites van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BNN-VARA houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

  De verwerkingen van de persoonsgegevens zijn in overeenstemming met de wet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag, onder de volgende meldingsnummers: 1050756, 1292721 en 1050744. Op de website van het AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u meer informatie over de AP en over privacy.

  2.     Contact

  Met dit privacy statement wil BNN-VARA duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaat met uw gegevens. Met vragen over dit document kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de VARA, t.a.v. Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres ledenservice@vara.nl, telefoonnummer 0900-0123 of met BNN, t.a.v. Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mail adres vereniging@bnn.nl, telefoonnummer 0900-0805.

   

  3.     Soort gegevens

  In het kader van haar dienstverlening verwerkt BNN-VARA persoonsgegevens van leden, abonnees, bezoekers van programma’s en bezoekers van onze (mobiele) websites, webshops, apps, online promoties, evenementen en acties.  

  BNN-VARA verwerkt naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht  (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en gegevens aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren.

  Ook verwerkt BNN-VARA gegevens waaruit uw interesses kunnen worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).

  BNN-VARA kan indien u daar toestemming voor geeft een koppeling maken met uw Facebook profiel om u gerichte content aan te bieden, aanbevelingen te doen voor programma’s, of gelijksoortige profielen te zoeken. U kunt deze toestemming beheren via de instellingen in uw Facebook account.

   

  4.     Doeleinden van de verwerking en opslag

  BNN-VARA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het aangaan van een lidmaatschap, een aankoop in de webshop of een bezoek aan één van onze programma’s.
  2. Indien het gaat om een betaalde dienst/product, gebruiken wij uw gegevens om te factureren. Financiële gegevens gebruiken wij uitsluitend om te factureren;
  3. om te informeren over de (omroep)activiteiten van BNN-VARA en om u gerichte aanbiedingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten aanbiedingen en acties van BNN-VARA;
  4. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  5. om onze websites en apps te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  6. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
  7. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

  BNN-VARA bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

   

  5.     Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  BNN-VARA verstrekt naam-, adres-, en woonplaats gegevens aan CDDN (Communicatie Data Diensten Nederland) voor het valideren van gegevens, bijvoorbeeld van telefoonnummers. De gegevens worden niet gebruikt ten behoeve van andere adverteerders of media.

  In bijzondere gevallen kan BNN-VARA uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht uw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in het kader van het opsporen of voorkomen van fraude.

  Daarnaast verstrekt BNN-VARA persoonsgegevens aan bewerkers die in opdracht van BNN-VARA aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

  Anders dan in de bovenstaande situaties verstrekt BNN-VARA géén persoonsgegevens aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor heeft verleend.

   

  6.     Recht op inzage, correctie en verwijdering

  BNN-VARA houdt uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn, of als u wilt weten welke persoonsgegevens BNN-VARA van u verwerkt, kunt u ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun u een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen of te verwijderen. U krijgt binnen 4 weken een reactie op dergelijke verzoeken. 

  Een verzoek om een overzicht, of een verzoek tot wijziging of verwijdering van de gegevens, kunt u richten aan de VARA, t.a.v. Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres ledenservice@vara.nl, telefoonnummer 0900-0123 of aan BNN, t.a.v. Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mail adres vereniging@bnn.nl, telefoonnummer 0900-0805

  U wordt verzocht in uw bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. BNN-VARA kan u ook verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

  Als BNN-VARA niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, is het mogelijk dat BNN-VARA u vraagt om het verzoek nader te specificeren. Na uitvoering van uw verzoek ontvangt u altijd een bevestiging.

   

  7.     Recht van verzet

  BNN-VARA gebruikt uw persoonsgegevens om u gericht te informeren over de producten en diensten van BNN-VARA. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen aan het mailadres ledenservice@vara.nl of vereniging@bnn.nl o.v.v. ‘verzet’ of door een briefje te schrijven aan BNN-VARA, t.a.v. Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum o.v.v. ‘recht van verzet’.

  Daarnaast kun u te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende de producten en diensten van BNN-VARA intrekken, eveneens op bovengenoemde wijze, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mails.

  BNN-VARA zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

   

  8.     Beveiliging en beveiligingsproblemen (responsible disclosure)

  BNN-VARA houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen.

  Ondanks alle zorg en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in één van onze systemen voorkomt. Indien u een zwakke plek ontdekt, verneemt BNN-VARA dit graag van u, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen genomen kunnen worden.

  BNN-VARA hanteert voor dergelijke meldingen de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principe. Wij verzoeken u de informatie met BNN-VARA te delen aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

  -        Meld uw bevindingen betreffende een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar datalek@bnnvara.nl.

  -        Doe deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem.

  -        Geef voldoende informatie (volledige omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adres(sen), URL van het getroffen systeem, log(s), screenshot(s), etc.) zodat BNN-VARA het eventuele beveiligingsprobleem zo snel en effectief mogelijk kan oplossen.

  -        Laat juiste contactgegevens achter, zodat BNN-VARA met u in contact kan treden om samen te werken aan veilig resultaat.

  -        Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem, het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, denial-of-service of social engineering, het zogeheten "bruteforcen" van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.

  -        Deel geen informatie over het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem met anderen.

  -        Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem.

  Nadat een melding is ontvangen, zal BNN-VARA de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder indien deze zijn contactgegevens heeft achtergelaten. BNN-VARA probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen.

   

  9.     Cookies

  Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. BNN-VARA maakt hiervoor gebruik van cookies. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u door naar het Cookie en Privacy-beleid van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

  Voor analyse-doeleinden maakt BNN-VARA onder andere gebruik van Google Analytics-cookies, waarbij BNN-VARA deze zo heeft geconfigureerd dat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. BNN-VARA gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast is er een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgeschakeld.

   

  10.  Wijziging van het Privacy en Cookie Statement

  BNN-VARA behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement aan te passen. Daarom is het verstandig om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop BNN-VARA uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy en Cookie Statement ingrijpend wordt gewijzigd zal BNN-VARA dit melden op haar website of u een service-mail toesturen.

   

  11.  VARA lidmaatschap

  ‘VARA lidmaatschap’: Het lidmaatschap van de vereniging VARA. Door het aangaan van een vriendschap (“Vriend van”) met een van onze programma’s wordt u tevens lid van onze omroepvereniging.

  De contributie voor het lidmaatschap of de vriendschap bedraagt minimaal Euro 5,72 per jaar. Zoals bij de meeste wijzen van lid worden is overeengekomen, geeft u bij het lid worden via de website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel een machtiging om het verschuldigde lidmaatschapsgeld automatisch af te schrijven van uw bankrekeningnummer, tenzij expliciet anders bepaald. Het lidmaatschap c.q. de vriendschap loopt per jaar en loopt tot wederopzegging (en duurt in alle gevallen minimaal één jaar). Opzegging dient schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden, welke e-mail, brief of fax ten minste één maand voor afloop van het jaar dient te zijn ontvangen.

   

  Dit Privacy en Cookie Statement is laatst gewijzigd in november 2016.